საბაზო განათლების სკოლა

საბაზო განათლების სასწავლო და სააღმზრდელ პროგრამ ემსახურება მოზარდის ინტელექტუალურ, ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ განვითარებას.

საგანთა ინტენსიური სწავლება სასწავლო დისციპლინების საფუძვლიანი ცოდნა, ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების ხელშეწყობა

პროექტები

Social Science

ლაბორატორია

სასწავლო ინტეგრირებული  პროექტი -“ ლაბორატორია”  საბაზო განათლების სკოლის მოზარდებს აძლევს  ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენის საშუალებას.

სასწავლო პროექტებზე მუშაობისას ხდება

 • შეძენილი ცოდნის განზოგადება და პრაქტიკაში გამოყენება
 • საგანთაშორისი და შიდასაგნობრივი კავშირების აღქმა
 • კვლევითი და შემოქმედებითი აზროვნების განთარება
 • ინტერესების სფეროს გაფართოვება
 • სწორი პროფორიენტაცია
 • მაღალი ხარისხის აკადემიური და სოციალური განათლება
 • პიროვნული დამოუკიდებლობა
 • მიზანდასახულობა და პასუხისმგებლობა
 • პროფესიული ორიენტაცია
 • მოსწავლემ გამოიმუშაოს კვლევისა და ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • შეძლოს დამოუკიდებლად სწავლა და პრაქტიკულად გამოიყენოს მიღებული თეორიული ცოდნა
 • გაეცნოს დასაქმების ბზარზე არსებულ პროფესიებს
 • საგანთა ინტენსიური სწავლება
 • მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება და შეფასება
 • ინტეგრირებული აზროვნებისა და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარის განვითარება

შენი მომავალი აქ იწყება

სკოლა, რომელიც არის შენი წარმატების გარანტი
Close Menu