ჩვენ შესახებ

IB მთიების პოლიტიკა

სკოლა პანსიონი აიბი მთიები ფუნქციონირებს 1995 წლიდან. ის არის საქართველოს კერძო სკოლების კავშირის წევრი, ხარისხის მართვის სერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 და შრომისა და ჯანდაცვის უსაფრთხოების  სტანდარტის ISO 45001:2018 სერტიფიკატების მფლობელი. სკოლა ავტორიზებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. აიბი მთიები შვეიცარიის სარეიტინგო  ასოციაციის ეგიდით წარმართულ ნაციონალური რეიტინგების კავშირის 2018 წლის მუდმივი ლიდერის ჯილდოს მფლობელია. ასევე აიბი მთიები არის გერმანიის ეკონომიკური განვითარების (Deutsche Wirtschaftsvereinigung DWV) წევრი.

აიბი მთიები მდებარეობს ქ. თბილისში შემდეგ მისამართზე:  დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, ქუთაისის ქუჩა #20; ს/კ 0119. აიბი მთიების ტერიტორიაზე განთავსებულია ოთხი შენობა: დაწყებითი და საბაზო სკოლა, უმაღლესი სკოლა, სასადილო დარბაზი და ბიბლიოთეკა.

აიბი მთიების სფეროს წარმოადგენს სწავლა/სწავლების უზრუნველყოფა ეროვნული სასწავლო გეგმით და თანამედროვე დასავლური საგანმანათლებლო მოდელებით. სკოლა პანსიონი აიბი მთიები უზრუნველყოფს მოსწავლეთათვის ხარისხიანი სწავლასწავლების მიწოდებას დილის 9:00 საათიდან საღამოს 17:30 საათამდე.

აიბი მთიების  პოლიტიკა განისაზღვრება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმისა და ორი საერთაშორისო სტანდარტის, ხარისხის მართვის სისტემის (ISO 9001:2015) და შრომისა და ჯანდაცვის უსაფრთხოების სტანდარტის (OHSAS 18001:2007) მოთხოვნებით.

აიბი მთიები საგანმანათლებო საქმიანობა წარმართავს საქართველოს სახელმწიფოს და საგანმანათლებლო ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნის საფუძველზე, რათა აღზარდოს მაღალი აკადემიური განათლების, ანალიტიკურად მოაზროვნე, მოტივირებული, ინფორმირებული, კანონმორჩილი, ტოლერანტი, მრავალმხრივად განვითარებული პიროვნება, რომელიც ორიენტირებულია ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებებსა და ვალდებულებებზე.

 ჩვენი მიზანია შედეგზე ორიენტირებული სასწავლოსააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება; მოზარდის კულტურული, სოციალური და პიროვნული ზრდისათვის ჰარმონიული და ეფექტური გარემოს შექმნა; მოსწავლეთა მორალური და ფიზიკური განვითარება; ღირსეული მოქალაქის აღზრდა. მიზნის მისაღწევად კი სკოლა ჰქმნის და ავითარებს უსაფრთხო და ჯანსაღ გარემოს საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო მოთხოვნების გათვალისწინებით.

სკოლა ორიენტირებულია მოსწავლეთა და თანამშრომელთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და უზრუნველყოფაზე სწავლის პროცესისა და მუშაობის ხარისხიანი წარმართვისათვის.    სკოლა პანსიონი აიბი მთიები მუდმივად ზრუნავს  ინციდენტების, რისკებისა და შეუსაბამობების მინიმუმამდე დაყვანაზე და მუშაობს მუდმივი გაუმჯობესების პრინციპით როგორც სკოლაში, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე სკოლის გარეთ დაგეგმილ საგანმანათლებლო ღონისძიებებში. სკოლა ეფექტურად ახორციელებს კორექციულ-პრევენციულ ღონისძიებებს იმისათვის, რომ დროულად იქნას აღმოფხვრილი სხვადასხვა ტიპის ინციდენტები როგორც ხარისხის მართვის, ასევე შრომისა და ჯანდაცვის უსაფრთხოების სისტემაში. აიბი მთიები ხელს უწყობს ისეთი პრევენციული ღონისძიებების დროულ გატარებას, რაც მინიმუმამდე დაიყვანს სკოლაში არსებულ რისკებს: წაქცევა/ფეხის წამოკვრა, ვირისული დაავადებების გავრცელება, ტრანსპორტით სარგებლობის უსაფრთხოება და სხვა. სკოლა ხელს უწყობს მოსწავლეთა და თანამშრომელთა ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრებას.

აიბი მთიები მუშაობს მუდმივი გაუმჯობესების პრინციპით; შეესაბამება საკანონმდებლო და სხვა საერთაშორისო მოთხოვნებს, სახავს ეფექტურ ღონისძიებებს დასახული მიზნების მისაღწევად როგორც შრომის და ჯანდაცვის უსაფრთხოების, ასევე სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამული მიმართულებით.

 

სკოლა ხელს უწყობს თანამშრომელთა ჩართულობას რისკების დროულ აღმოჩენასა და აღმოფხვრაში. სკოლა ზრუნავს თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებაზე და ხელს უწყობს უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნას. 

ჩვენი მასწავლებლები

მიმდინარეობს სკოლის პედ-კოლექტივის ინფორმაციის დამუშავება

მიმართულებები

საბაზისო და საშუალო სკოლა დაყოფილია მიმართულებებად მოსწავლეების შესაძლებლობების მიხედვით

Close Menu